☎ تلفن مشاوره: ۰۳۱۹۱۰۰۷۸۷۹
Menu
ویتایگر 7 فارسی و شمسی

کاربرد سایت های مورد علاقه ویتایگر 7 چیست؟

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی و راهنمای ویدئویی کار با VTiger ویدئوی آموزشی قسمت سایت های مورد علاقه را برای شما آماده کردیم. در فیلم آموزشی سایت های مورد علاقه ویتایگر خواهیم آموخت منظور از سایت های مورد علاقه ...
بدون تصویر

سطل بازیابی در ویتایگر 7 چیست؟

[gravityform id="12" title="false" description="true" ajax="true"] [aparat id="WU5Dd" width="700"] [su_button url="https://vtfarsi.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b1/" style="3d" center="yes" radius="5" icon="icon: film" title="فیلم های آموزشی ویتایگر"]لیست فیلم های آموزشی نرم افزار CRM ویتایگر[/su_button]
بدون تصویر

راهنمای فروشگاه ویتایگر 7

[gravityform id="12" title="false" description="true" ajax="true"] [aparat id="kcr64" width="700"] [su_button url="https://vtfarsi.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b1/" style="3d" center="yes" radius="5" icon="icon: film" title="فیلم های آموزشی ویتایگر"]لیست فیلم های آموزشی نرم افزار CRM ویتایگر[/su_button]
بدون تصویر

کاربرد فید خوان در ویتایگر 7 چیست؟

[gravityform id="12" title="false" description="true" ajax="true"] [aparat id="vVHMX" width="700"] [su_button url="https://vtfarsi.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b1/" style="3d" center="yes" radius="5" icon="icon: film" title="فیلم های آموزشی ویتایگر"]لیست فیلم های آموزشی نرم افزار CRM ویتایگر[/su_button]
بدون تصویر

تعریف قالب های ایمیل در ویتایگر 7

[gravityform id="12" title="false" description="true" ajax="true"] [aparat id="R5zpy" width="700"] [su_button url="https://vtfarsi.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b1/" style="3d" center="yes" radius="5" icon="icon: film" title="فیلم های آموزشی ویتایگر"]لیست فیلم های آموزشی نرم افزار CRM ویتایگر[/su_button]
بدون تصویر

راهنما و آموزش قسمت Voip در ویتایگر 7

[gravityform id="12" title="false" description="true" ajax="true"] [aparat id="nb6ft" width="700"] [su_button url="https://vtfarsi.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b1/" style="3d" center="yes" radius="5" icon="icon: film" title="فیلم های آموزشی ویتایگر"]لیست فیلم های آموزشی نرم افزار CRM ویتایگر[/su_button]