☎ تلفن مشاوره: ۰۳۱۹۱۰۰۷۸۷۹
Menu
الزامات نصب ویتایگر

الزامات نصب ویتایگر

در صورت نیاز به نصب برروی سرورهای کارفرما پیش از اقدام به نصب مقدمات زیر را فراهم نمایید:

حداقل نیازمندی های سخت افزاری و سیستم عامل

Hardware Recommended: Intel X86 or X64, 4GB RAM and 5 GB free disk space (Minimum).

Operating System: Windows , Debian , Centos , Fedora Core, OS X Server

نیازمندی های توصیه شده سخت افزاری و سیستم عامل

Hardware Recommended X64, 8+GB RAM and 250 GB free disk space (for file attachments).

Operating System: Windows , Centos 8

تنظیمات وب سرور

 1. حداقلPHP نسخه 5.6 به بالا (توصیه شده php نسخه 5.6  تا 7.4)
 2. Apache نسخه 2 به بالا
 3. تنظیم مقادیر زیر بر روی php (PHP Configuration)
 • allow_call_time_pass_reference on
 • error_reporting E_WARNING & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED
 • safe_mode off
 • display_errors on
 • file_uploads on
 • max_execution_time 0
 • memory_limit 512M
 • log_errors off
 • output_buffering on
 • register_globals off
 • short_open_tag on
 • max_input_vars 10000+
 • post_max_size 128M+
 • upload_max_filesize 100M+
 • max_input_time = 120
 • magic_quotes_gpc off
 • magic_quotes_runtime off
 • output_compression off
 • ze1_compatibility_mode off
 • auto_start off
 • magic_quotes_sybase off
 • simulation = on
 • gc_maxlifetime 21600+
 • gc_divisor 500+
 • gc_probability 1
 1. اعمال تنظیمات زیر بر روی mysql یا mariadb (MySQL Requirements)
 • SQL_MODE Should not have STRICT_TRANS_TABLE
 • ENGINE=InnoDB Should be available. (Turn off –skip-innodb)
 1. اکستنشن مورد نیاز برای عملکرد صحیح (PHP Extensions)
 • Ioncube loader
 • Soap
 • IMAP
 • Zlib
 • OpenSSL
 • Curl
 • GD
 • XML
 • JSON
 • Session
 • DOM
 • ZIP
 • Multibyte
 • PHP Soap
 • FileInfo
 • Iconv
 • EXIF
 • LDAP
 • mime_magic or fileinfo

نکته مهم: مقدار متغییر sql_mode در دیتابیس باید خالی باشد در صورت پر بودن این متغییر باعث اختلال در کارکرد نرم افزار می گردد.

حداقل ملزومات سخت افزاری کلاینت

برای کاربران رایانه شخصی یا همراه که دارای مرورگر و حداقل وضوح تصویر 768*1024 پیکسل باشد.

مرورگرهای مورد تایید و تست شده

 • Internet Explorer 7 or above
 • Firefox 3.5 or above
 • Google Chrome 15 or above
 • Opera 11 or above
 • Safari 3.1 or above

توجه: در صورتی که کاربران مایل به استفاده از سایر مرورگرها هستند، می بایست این مرورگرها از استانداردهای لازم برخوردار باشند.

مرورگر شما می بایست به گونه ای تنظیم شود که پاسخگوی موارد زیر باشد:

کوکی ها: امکان ثبت کوکی ها می بایست وجود داشته باشد.

جاوا: شما می بایست گزینه ی جاوا اسکریپت در تنظیمات امنیتی مرورگر خود را فعال نمایید.

پیوست مشخصات فنی محصول

مشخصات فنی نرم افزار  به شرح زیر می باشد:

 • زبان برنامه نویسی PHP
 • بانک اطلاعاتی MySQL
 • پیاده سازی با معماری چند لایه ای(Multi-Layer)
 • نوع برنامه Web-Based

مشارکت کنندگان و کتابخانه های استفاده شده در ویتایگر

Sugar CRM

Bootstrap [MIT] – v3.3.5

CSRF-magic [BSD] – v1.0.4

Freetag [BSD/LGPL] – v0.240

CKEditor [GPL/LGPL/MPL] – v4.4.4

Smarty [LGPL] – v3.1.30

PEAR [PHPv3] – v1.97

Snoopy [GNU] – v1.0

reCAPTCHA

Autosize [MIT] – v1.14

BxSlider [WTFPL] – v4.1

Chosen [MIT] – v1.4.2

Color picker [MIT/GPL]

Jquery-Pjax [MIT]

Gridster [MIT] – v0.5.6

Handsontable [MIT] – v0.7.0

jqPlot [MIT/GLPv2] – v1.0.8

Inline Form Validation Engine [MIT] – v2.6.2

FullCalendar [MIT] – v1.5.3

Guiders [Apache License 2.0] – v1.2.6

Select2 [MIT] – v4.0.0

Timepicker [MIT] – v1.4.12

PHPExcel [GNU] – v1.8.0

SlimScroll [MIT/GPL] – v1.3.6

jQuery Raty [MIT] – v2.5.2

jQuery Easing [BSD] – v1.3

jquery Tagcloud [MIT]

Spin [MIT]

jQuery Cycle Plugin [MIT/GPL]

jQuery AjaxQ [MIT] – v0.0.1

PNotify [GPL/LGPL/MPL] – v2.0.1

Jquery custom scrollbars plugin [MIT] – v2.8

Date picker [MIT] – v4.1.0

jQote2 [MIT/WTFPL] – v0.9.7

ZeroClipboard [MIT] – v1.2.1

Restler framework – REST API Server [LGPL] – v2.2.1

jsTree [MIT] – v3.2.1

Input Mask [MIT]

Mousetrap [Apache License v2] – v1.5.2

Bootbox.js [MIT] – v4.4.0

Selectize [Apache License 2] – v0.12.1

ClockPicker [MIT/GPL] – v0.0.7

jQuery outside events [MIT/GPL] – v1.1

HTML Purifier [LGPL] – v4.8.0

Composer [MIT]

SpinKit [MIT]

Perfect-Scrollbar [MIT] – v0.6.12

FooTable [GNU] – v2.0.3

DataTables [MIT] – v1.10.7

TCPDF [GPL] – v6.0

FontAwesome [SIL OFL 1.1/MIT/CC BY 3.0] – v4.6.3

Leaflet [BSD-2-Clause] – v1.0.0 – rc3

MagpieRSS – v0.72

VarDumper [MIT] – v2.7.0