آیا میان امتیازات پروفایل و
قوانین به اشتراک گذاری
سردرگم شده اید؟ به طور ساده و دقیق تر می توانیم بگوییم قوانین مشترک، تعیین کننده اطلاعات ثبت شده ای است که کاربر شما می تواند مشاهده نماید و از طرف دیگر پروفایل تعیین کننده اقداماتی است که کاربر می تواند بر اطلاعات ثبت شده ای که برایش قابل مشاهده می باشد انجام دهد. اجازه دهید ببینیم هنگامی که پروفایل و قوانین مشترک در کنار هم می باشند کاربران بر اساس موارد مختلف می توانند چه اقداماتی انجام دهند.

خواندن+ نوشتن+حذف خواندن+ نوشتن خواندن مجوزهای پروفایل
قوانین مشترک
کاربران می توانند اطلاعات ثبت شده خود و زیردستان خود را بخوانند+ بنویسند+ حذف کنند.

کاربران نمی توانند اطلاعات ثبتی همکاران یا بالادستان خود را بخوانند/ بنویسند/ حذف کنند.

کاربران تنها می توانند اطلاعات ثبت شده خود و زیردستانشان را بخوانند+ بنویسند.

کاربران نمی توانند اطلاعات ثبتی همکاران یا بالادستان خود را بخوانند/ بنویسند/ حذف کنند.

کاربران تنها می توانند اطلاعات ثبت شده ی خود و زیردستانشان را بخوانند.

کاربران نمی توانند اطلاعات ثبتی همکاران یا بالادستان خود را بخوانند/ بنویسند/ حذف کنند.

خصوصی
کاربران می توانند اطلاعات ثبت شده خود و زیردستان خود را بخوانند+ بنویسند+ حذف کنند.

کاربر تنها می تواند اطلاعات ثبتی خود را بخواند اما نمی تواند اطلاعات همکاران یا بالادستان خود را بنویسد/ حذف کند.

کاربران تنها می توانند اطلاعات ثبت شده خود و زیردستانشان را بخوانند+ بنویسند.

کاربر تنها می تواند اطلاعات ثبتی خود را بخواند اما نمی تواند اطلاعات همکاران یا بالادستان خود را بنویسد/ حذف کند.

کاربر تنها می تواند تمام اطلاعات ثبت شده توسط دیگر کاربران را بخواند.

کاربر نمی تواند اطلاعات ثبتی همکار یا بالادستان خود را بنویسد/ حذف کند.

عمومی- خواندن
کاربران می توانند اطلاعات ثبت شده خود و زیردستان خود را بخوانند+ بنویسند+ حذف کنند.

کاربران تنها می توانند اطلاعات ثبتی خود را بخوانند/ بنویسند اما نمی توانند اطلاعات همکاران یا بالادستان خود را حذف کنند.

کاربر تنها می تواند اطلاعات ثبت شده توسط دیگر کاربران را بخواند/ بنویسد. کاربر تنها می تواند تمام اطلاعات ثبت شده توسط دیگر کاربران را بخواند. عمومی- خواندن+ نوشتن
کاربران صرف نظر از سلسله مراتب می توانند اطلاعات ثبتی دیگر کاربران را بخوانند+ بنویسند+ حذف کنند. کاربر تنها می تواند اطلاعات ثبت شده توسط دیگر کاربران را بخواند/ بنویسد.

کاربران نمی توانند اطلاعات ثبتی همکاران و بالادستان خود را حذف کنند.

کاربر تنها می تواند تمام اطلاعات ثبت شده توسط دیگر کاربران را بخواند. عمومی- خواندن+ نوشتن+ حذف

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر