در این قسمت میتوانید شروط مختلفی از نوع AND و OR بر روی تمامی فیلدهای ماژول مقصد جهت انجام فعالیت اتوماتیک و سیستمی قرار دهید . *با انتخاب هر فیلد* برای ایجاد شرط گذاری بر روی آن، شروط زیر قابل استفاده میباشد:

ترتیبشروطزمان استفادهمثال
 1برابر باشرط “برابر با”،  فیلد انتخابی را برابر با یک مقدار خاص در نظر میگیرد. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد.(جهت ایجاد مقدار ثابت یا متغیر به این لینک مراجعه کنید)صنعت   “برابر با”  بانک
 2نابرابر باشرط “نابرابر با”، چک میکند فیلد انتخابی نابرابر با یک مقدار خاص باشد. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد.(جهت ایجاد مقدار ثابت یا متغیر به این لینک مراجعه کنید)صنعت   “نابرابر با”  بانک
شروع باشرط “شروع با” چک میکند که فیلد انتخابی با مقدار خاصی شروع شود. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد.(جهت ایجاد مقدار ثابت یا متغیر به این لینک مراجعه کنید)شماره موبایل “شروع با” 0912
 4خاتمه باشرط “خاتمه با” چک میکند که فیلد انتخابی با مقدار خاصی پایان یابد. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد.(جهت ایجاد مقدار ثابت یا متغیر به این لینک مراجعه کنید)شماره موبایل “خاتمه با” 8789
 5شاملشرط “شامل” چک میکند که فیلد انتخابی شامل مقدار خاصی باشد. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد.(جهت ایجاد مقدار ثابت یا متغیر به این لینک مراجعه کنید)آدرس “شامل” تهران دقت کنید گاهی بجای شرط برابر با بهتر است از کلمه شامل استفاده شود تا از بین کل اطلاعات موجود در فیلد، جست و جو انجام گردد.
 6مواردی که شامل نمیشودشرط “مواردی که شامل نمیشود” چک میکند که فیلد انتخابی شامل مقدار یا مقدارهای  خاصی نمیباشد. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد.(جهت ایجاد مقدار ثابت یا متغیر به این لینک مراجعه کنید)آدرس “مواردی که شامل نمیشود” تهران
 7تغییر کردشرط “تغییر کرد” چک میکند که مقدار فیلد انتخابی تغییر یا ویرایش شده است یا خیر.شماره موبایل “تغییر کرد”
 8تغییر کرد بهشرط “تغییر کرد به” چک میکند که مقدار فیلد انتخابی به مقدار خاصی تغییر یا ویرایش شده است. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد.(جهت ایجاد مقدار ثابت یا متغیر به این لینک مراجعه کنید)صنعت “تغییر کرد به” بانک تایید مدیریت “تغییر کرد به” مورد تایید است.
 9تغییر کرد ازشرط “تغییر کرد از” چک میکند که مقدار فیلد انتخابی از مقدار خاصی تغییر کرده یا به مقدار دیگری ویرایش شده است. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد.(جهت ایجاد مقدار ثابت یا متغیر به این لینک مراجعه کنید)کد پستی “تغییر کرد از” 8136613417 در واقع سیستم چک میکند که موقع تغییر یا ویرایش مقدار یک فیلد، آن فیلد با چه مقدار یا اطلاعات اولیه ای پر شده است.
 10خالیشرط “خالی” چک میکند که فیلد انتخابی خالی باشد.منبع سرنخ “خالی”
11 خالی نیستشرط “خالی نیست” چک میکند که فیلد انتخابی خالی نباشد.منبع سرنخ “خالی نیست” شماره موبایل “خالی نیست”
 12کمتر ازشرط “کمتر از” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع شماره مثل شماره رکورد، از مقدار خاصی کمتر باشد. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد.(جهت ایجاد مقدار ثابت یا متغیر به این لینک مراجعه کنید)شماره رکورد “کمتر از” 100 در این مثال رکوردهایی میبایست جست و جو شوند که شماره رکورد یکتایی که به هر یک اختصاص داده میشود کمتر از 100 باشد.
 13مساویشرط “مساوی” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع شماره مثل شماره رکورد، مساوی مقدار خاصی باشد. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد.(جهت ایجاد مقدار ثابت یا متغیر به این لینک مراجعه کنید)شماره رکورد “مساوی” 100 در این مثال رکوردهایی میبایست جست و جو شوند که شماره رکورد یکتایی که به هر یک اختصاص داده میشود مساوی 100 باشد.
 14بیشتر ازشرط “بیشتر از” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع شماره مثل شماره رکورد، از مقدار خاصی بیشتر باشد. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد.(جهت ایجاد مقدار ثابت یا متغیر به این لینک مراجعه کنید)شماره رکورد “بیشتر از” 100 در این مثال رکوردهایی میبایست جست و جو شوند که شماره رکورد یکتایی که به هر یک اختصاص داده میشود بیشتر از 100 باشد.
 15کمتر یا برابر باشرط “کمتر یا برابر با” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع شماره مثل شماره رکورد، کمتر یا برابر با مقدار خاصی باشد. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد.(جهت ایجاد مقدار ثابت یا متغیر به این لینک مراجعه کنید)شماره رکورد “کمتر یا برابر با” 100 در این مثال رکوردهایی میبایست جست و جو شوند که شماره رکورد یکتایی که به هر یک اختصاص داده میشود کمتر یا مساوی 100 باشد.
 16بزرگتر یا برابر باشرط “بزرگتر یا برابر با” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع شماره مثل شماره رکورد، بزرگتر یا برابر با مقدار خاصی باشد. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد.(جهت ایجاد مقدار ثابت یا متغیر به این لینک مراجعه کنید)شماره رکورد “بزرگتر یا برابر با” 100 در این مثال رکوردهایی میبایست جست و جو شوند که شماره رکورد یکتایی که به هر یک اختصاص داده میشود بزرگتر یا مساوی 100 باشد.
17 بینشرط “بین” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل تاریخ تولد، بین دو مقدار خاصی باشد.تاریخ تولد “بین” 1402.07.01,1402.08.01
 18قبلشرط “قبل” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل تاریخ فاکتور، قبل از تاریخ خاصی باشد.تاریخ فاکتور “قبل از” 1402.07.01
19بعدشرط “بعد” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل تاریخ فاکتور، بعد از تاریخ خاصی باشد.تاریخ فاکتور “بعد از” 1402.07.01
 20برابر با امروزشرط “برابر با امروز” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل تاریخ فاکتور برابر با تاریخ روز باشد.تاریخ فاکتور “برابر با امروز”
 21برابر با فرداشرط “برابر با فردا” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل تاریخ فاکتور برابر با تاریخ روز بعد باشد.تاریخ فاکتور “برابر با فردا”
 22برابر با دیروزشرط “برابر با دیروز” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل تاریخ فاکتور برابر با تاریخ روز قبل باشد.تاریخ فاکتور “برابر با دیروز”
 23کمتر از % روز پیش(از تاریخ انتخابی)شرط ” کمتر از % روز پیش” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل زمان ایجاد یا تاریخ فاکتور، مربوط به n روز پیش تا به الان باشد.تاریخ فاکتور “کمتر از % روز پیش”  7 بنابراین سیستم فاکتورهایی که تاریخ آنها از 7 روز پیش تا به الان هست را جست و جو و در نظر خواهد گرفت.
 24بیشتر از% روز پیش(از تاریخ انتخابی)شرط ” بیشتر از % روز پیش” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل زمان ایجاد یا تاریخ فاکتور، مربوط به n روز پیش به قبل باشد.تاریخ فاکتور “بیشتر از % روز پیش”  7 بنابراین سیستم فاکتورهایی که تاریخ آنها مربوط به 7 روز پیش و قبلتر هست را جست و جو و درنظر خواهد گرفت.
 25کمتر از% روز بعد (از تاریخ انتخابی)شرط ” کمتر از % روز بعد” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل تاریخ فاکتور، کمتر از n روز به آن باقی مانده است.تاریخ فاکتور ” کمتر از % روز بعد ”  7 بنابراین سیستم فاکتورهایی که به تاریخ آنها کمتر از 7 روز مانده را جست و جو و درنظر خواهد گرفت.
 26بیشتر از% روز بعد (از تاریخ انتخابی)شرط ” بیشتر از % روز بعد” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل تاریخ فاکتور، بیشتر از n روز بعد باشد.تاریخ فاکتور ” بیشتر از % روز بعد ”  7 بنابراین سیستم فاکتورهایی که به تاریخ آنها بیشتر از 7 روز مانده را جست و جو و درنظر خواهد گرفت.
 27کمتر ازشرط “کمتر از” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل تاریخ تولد، از مقدار خاص و ثابتی کمتر باشد.تاریخ تولد “کمتر از” 1370.01.01 در این مثال رکوردهایی میبایست جست و جو شوند که تاریخ تولد ثبت شده در آنها مربوط به تاریخ قبل از 1370.01.01 باشد.
 28بیشتر ازشرط “بیشتر از” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل تاریخ تولد، از مقدار خاص و ثابتی بیشتر باشد.تاریخ تولد “بیشتر از” 1370.01.01 در این مثال رکوردهایی میبایست جست و جو شوند که تاریخ تولد ثبت شده در آنها مربوط به تاریخ بعد از 1370.01.01 باشد.
 29% روز پیش (از تاریخ انتخابی)شرط ” % روز پیش” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل تاریخ فاکتور، مربوط به n روز پیش باشد.تاریخ فاکتور “% روز پیش ” بنابراین سیستم فاکتورهایی که تاریخ آنها مربوط به 2 روز پیش بوده است را جست و جو و درنظر خواهد گرفت.
 30% روز بعد (از تاریخ انتخابی)شرط ” % روز بعد” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع تاریخ مثل تاریخ فاکتور، مربوط به n روز بعد باشد.تاریخ فاکتور “% روز بعد ” 2 بنابراین سیستم فاکتورهایی که تاریخ آنها مربوط به 2 روز بعد هست را جست و جو و درنظر خواهد گرفت.
31 فعال استشرط ” فعال است” چک میکند که فیلد از نوع چک باکس فعال باشد.ارسال پیامک “فعال است” سیستم چک میکند که چک باکس ارسال پیامک تیک خورده و فعال باشد.
 32غیر فعال استشرط ” غیرفعال است” چک میکند که فیلد از نوع چک باکس غیرفعال باشد.ارسال پیامک “غیر فعال است” سیستم چک میکند که چک باکس ارسال پیامک تیک نخورده و غیر فعال باشد.
33 کمتر از% ساعت قبل (از زمان انتخابی)شرط ” کمتر از % ساعت قبل” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع زمان مثل زمان ایجاد یا زمان ویرایش، مربوط به n ساعت پیش تا به الان باشد.زمان ایجاد”کمتر از % ساعت قبل”  2 بنابراین سیستم رکوردهایی که زمان ایجاد آنها از 2 ساعت پیش تا به الان هست را جست و جو و در نظر خواهد گرفت.
 34بیشتر از% ساعت قبل (از زمان انتخابی)شرط ” بیشتر از % ساعت قبل” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع زمان مثل زمان ایجاد یا زمان ویرایش، مربوط به n ساعت پیش به قبل باشد.زمان ایجاد”بیشتر از % ساعت قبل”  2 بنابراین سیستم رکوردهایی که زمان ایجاد آنها از 2 ساعت پیش و قبلتر هست را جست و جو و درنظر خواهد گرفت.
 35کمتر از% ساعت بعد (از زمان انتخابی)شرط ” کمتر از % ساعت بعد” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع زمان مثل زمان ایجاد یا زمان ویرایش، کمتر از n ساعت به آن باقی مانده است.زمان ایجاد”کمتر از % ساعت بعد”  2 بنابراین سیستم رکوردهایی که به زمان ایجاد آنها کمتر از 2 ساعت مانده را جست و جو و درنظر خواهد گرفت.
 36بیشتر از% ساعت بعد (از زمان انتخابی)شرط ” بیشتر از % ساعت بعد” چک میکند که فیلد انتخابی از نوع زمان مثل زمان ایجاد یا زمان ویرایش، بیشتر از n ساعت بعد باشد.زمان ایجاد”کمتر از % ساعت بعد”  2 بنابراین سیستم رکوردهایی که به زمان ایجاد آنها بیشتر از 2 ساعت مانده را جست و جو و درنظر خواهد گرفت.

جهت ایجاد یک مقدار ثابت یا متغیر کافیست بر روی فیلد ورود اطلاعات کلیک کرده و در پنجره باز شده 3 بخش زیر وجود دارد:

1. متن خام

در این بخش میتوانید یک متن ثابت وارد کنید.

فرض کنید میخواهید شرط بگذارید اگر فیلد توضیحات شامل کلمه “مشتری مهم” باشد. بنابراین در پنجره متنی که باز میشود در بخش متن خام کلمه “مشتری مهم” را تایپ کنید.

2. فیلد

در این بخش میتوانید یک متن ثابت + متغیرهای دلخواهتان که میخواهید سیستم مقدار مناسب را از رکورد گرفته و در آن جایگزاری کند انتخاب کنید.

فرض کنید میخواهید در ماژول مخاطبین شرط بگذارید اگر فیلد توضیحات شامل کلمه “مشتری مهم+ شماره رکورد مخاطب” باشد. بنابراین در پنجره متنی که باز میشود در بخش فیلد کلمه “مشتری مهم” را تایپ کرده و سپس متغیر شماره رکورد مخاطب را قرار دهید.

3. عبارت

در این بخش میتوانید یک تابع را انتخاب کنید.

فرض کنید میخواهید در ماژول مخاطبین شرط بگذارید فیلد توضیحات شامل تاریخ امروز باشد. بنابراین در پنجره متنی که باز میشود در بخش عبارت، تابع “today” را فراخوانی کنید.

شروط

توابع برای الحاق، افزودن روز ها، کسر روزها و …

در ادامه، این توابع را با هم مرور کرده و به بررسی هریک به صورت جداگانه می پردازیم.

 1. Concatenation
 2. time_diffdays(a,b)
 3. Time_diffdays(a)
 4. Time_diff(a,b)
 5. time_diff(a)
 6. time_diffweekdays(a,b)
 7. add_weekdays(a,b)
 8. add_days
 9. sub_days
 10. add_time
 11. sub_time
 12. today
 13. tomorrow
 14. yesterday
 15. power(base,exponent)
 16. if else statement

از عبارات ویتایگر برای محاسبه مقادیر استفاده کنید.

قوانینی که هنگام استفاده از عبارات باید از آن ها پیروی کنید:

1. مقادیر فیلد متنی را در بین تک کوتیشن (‘ ‘)یادداشت کنید. برای مثال، نام==’احمد‘

2. عبارات باید باحروف کوچک نوشته شوند.

3. از عملگرهای حسابی برای انجام جمع(+)، تفریق(-)، ضرب(*) و تقسیم (/) استفاده کنید.

میتوانید این محسبات را بین 2 و یا تعدادی بیشتر فیلد، مقادیر و یا ترکیبی از فیلد و مقادیر اعمال کنید.

4. در عبارات از عملگر های رابطه ای زیر استفاده کنید.

عملگرتوضیحات
=برابر است با نکته: از عملگرهای رابطه ای بجای عملگر انتسابی استفاده کنید.
=!برابر نیست
بزرگتر از
کوچکتر از
=<بزرگتر از یا برابر با
=>کمتر از یا برابر با

نکته: استفاده از عملگر های جایگزینی (=)، برای فیلد if-else بررسی نمیشود و قسمت آخر را مستقیما اجرا میکند.

5. در فیلد چک باکس از مقادیر عددی استفاده کنید.

0 برای نادرست/خیر

1 برای درست/بله

6. از و، یا استفاده کنید.

 • و: همه شرایط باید باهم سازگار باشند. برای مثال، اگر یک فرصت آماده فروش است، احتمال آن را 70 تنظیم کنید.

if sales_stage==‘Qualification’ AND type==‘Existing Business’ then 70

 • یا: همه شرایط مشخص شده باید باهم سازگار باشند. برای مثال اگر یک فرصت آمادگی فروش ندارد، اولویت آن را کم قرار دهید.

if sales_stage==‘Dormant’ OR sales_stage==‘Not Sales Ready’ then ‘Low’

7. برای بررسی فیلدهای بدون مقدار، بجای تک کوتیشن از از space (فاصله) استفاده کنید.

اگر مرحله بعدی خالی است، مرحله را عدم آمادگی برای فروش تنظیم کنید.

If nextstep==‘ ’ then ‘Not Sales Ready’.

Concatenation -1

از این تابع برای ترکیب 2 فیلد و یا بیشتر استفاده کنید.

برای مثال، اگر قصد دارید نام و نام خانوادگی مخاطب خود را باهم ترکیب کنید و در فیلد نام کامل جایگذاری کنید. فرمت عبارت باید به این صورت باشد:

concat (firstname, ‘ ‘, lastname)

 • نکته: برای افزودن فاصله، از تک کوتیشن با فضا (space) سفید بین 2 کلمه استفاده کنید.
concat

تابع concat، هر عددی که از زنجیره جدا شده است را با کاما به یک زنجیره واحد تبدیل میکند. برای مثال: فرمت آدرس قبض (خیابان، شهر، ایالت، کدپستی، کشور) بدین صورت است:

(Street, ‘,’,City,’,’,Pincode)

2- time_diffdays(a,b)

ورودی این تابع، فیلدهای تاریخ هستند که تفاوت زمانی (بر اساس روز) بین دو فیلد مشخص را محاسبه میکند. نتیجه را میتوان به یک فیلد خاص اختصاص داد.

فیلدهای تاریخ

برای مثال، قصد دارید مدت زمان پشتیبانی مشتری خود را محاسبه کنید. اختلاف محاسبه شده بدین صورت خواهد بود:

time_diffdays(support_end_date -support_start_date)

3- Time_diffdays(a)

این تابع، تفاوت بین تاریخ فعلی و تاریخ فیلد مشخص را نشان میدهد.

تاریخ فیلد

برای مثال:

1. قصد دارید تعداد روزهای گذشته از زمان ایجاد تیکت تا به امروز را محاسبه کنید. اختلاف محاسبه شده بدین صورت خواهد بود:

time_diffdays(createdtime)

در پس زمینه بصورت (CURRENT_DATE – createdtime) خواهد بود.

2. برای بروزرسانی فیلد زمان، در سرنخ ها/مخاطبین براساس DOB. عبارت بدین صورت خواهد بود:

(time_diffdays(birthday))/365

4- Time_diff(a,b)

ورودی این تابع، فیلد(ها)ی تاریخ است و تفاوت زمانی (براساس ثانیه) بین دو فیلد مشخص را محاسبه میکند. نتیجه را میتوان به یک فیلد خاص اختصاص داد.

درامد سالیانه

برای مثال: برای بروزرسانی زمان سپری شده فیلد با توجه به زمان ایجاد و زمان اصلاح رکورد. بنابراین تفاوت محاسبه شده به این صورت خواهد بود:

time_diff(modifiedtime – createdtime)

5- time_diff(a)

این تابع تفاوت زمانی (براساس ثانیه) بین زمان ایجاد و زمان کنونی را نشان میدهد.

برای مثال: زمان بین ایجاد تیکت و زمان باز شدن تیکت را نشان می دهد. بنابراین تفاوت محاسبه شده بدین صورت خواهد بود: time_diff(createdtime)

6- time_diffweekdays(a,b)

ورودی این تابع، فیلد(ها)ی تاریخ است و تفاوت زمانی (براساس روز) بین دو فیلد مشخص را محاسبه میکند. محاسبه براساس روز های کاری در ساعات اداری است. نتیجه را میتوان به یک فیلد خاص اختصاص داد.

روزهای هفته

برای مثال، قصد دارید مدت پشتیبانی یکی از مشتری های خود را بررسی کنید. تفاوت محاسبه شده بدین صورت خواهد بود: time_diffweekdays(support_end_date – support_start_date)

time_diffweekdays(a)

این تابع، تفاوت بین تاریخ فعلی و تاریخ مشخص فیلد را نشان میدهد. محاسبه تنها براساس روز های کاری در ساعات اداری است.

روزهای تعطیل

برای مثال، قصد دارید تعداد روزهای گذشته از زمان ایجاد یک پرونده تا به امروز را بدانید. تفاوت محاسبه شده بدین صورت خواهد بود:

time_diffweekdays(support_start_date)

در پس زمینه به صورت (CURRENT_DATE – support_start_date) خواهد بود.

7- add_weekdays(a,b)

این تابع برای افزودن روز های کاری به یک فیلد در رکورد مفید است. محاسبه تنها براساس روزهای کاری در ساعات اداری است.

تاریخ قابل انتظار برای رسیدن

برای مثال، اگر قصد دارید “تاریخ دقیق بستن” را بوسیله افزودن n تعداد روز به “تاریخ قابل انتظار برای بستن” بروزرسانی کنید، میتوانید از این تابع استفاده کنید.

add_weekdays(Closingdate,9)

8- add_days

این تابع به کاربر اجازه می دهد تا تاریخ جدید را براساس تاریخ داده شده با تعداد روزهای مشخص اضافه شده، محاسبه کند.

افزودن روزها

برای مثال، در نظر بگیرید تنها یک گردش کار وجود دارد که تاریخ شروع پشتیبانی را بعد از ایجاد محصول ایجاد میکند. اکنون میخواهید پشتیبانی 60 روزه برای یک مشتری ایجاد کنید. پس عبارت بدین صورت است:

add_days(start_date,60)

پارامتر اول فیلد تاریخ و پارامتر دوم تعداد روزهاست.

9- sub_days

این تابع به کاربر اجازه می دهد تا تاریخ جدیدی را براساس تاریخ داده شده محاسبه کند و تعداد روزهای مشخصی را کسر میکند.

sub days

برای مثال، 5 روز قبل از اتمام تاریخ پشتیبانی مشتری، با بروزرسانی قسمت اعلان سفارشی، برای مشتری ایمیل ارسال کنید. بنابراین عبارت بدین صورت خواهد بود:

add_days(expiry_date, 5)

اولین پارامتر فیلد تاریخ و پارامتر دوم تعداد روزهاست.

نکته:

1. اگر تنها تعداد روزها در دسترس باشد و فیلد تاریخ در دسترس نباشد، تاریخ کنونی برای محاسبه انتخاب خواهد شد.

2. افزودن زمان و کسر زمان مشابه افزودن روز و کسر روز عمل میکنند.

10- add_time

این تابع به کاربر اجازه می دهد تا زمان جدید را براساس زمان و با توجه به دقایق اضافه شده محاسبه کند.

افزودن تایم

برای مثال، یک مرکز آموزشی را در نظر بگیرید که قصد برگزاری امتحان آنلاین دارد. به این منظور باید گردش کاری با این مضمون ایجاد کنید.

Update Exam End Time=add_time(exam-start-time,180)

11- sub_time

این تابع به کاربر اجازه می دهد تا زمان جدید را براساس زمان داده شده و با توجه به دقایق کسر شده محاسبه کند.

زمان شروع

برای مثال، هنگام استخدام افراد جدید در سازمان خود، می توانید زمان ورود داوطلبان را از طریق گردش تنظیم کنید. نحوه انجام کار به این صورت است:

Update Login Time=sub_time(interview-start-time, 90)

12- today

این تابع به شما اجازه میدهد تا وظیفه موجود در روز را هنگام اتمام شروط لازم بروزرسانی کنید.

امروز

برای مثال، شما باید تاریخ دریافت وجه را هنگام تغییر وضعیت فاکتور به پرداخت شده بروزرسانی کنید. بنابریان عبارت بدین صورت خواهد بود:

get_date(‘today’)

13- tomorrow

این تابع به شما اجازه بروزرسانی وظایف روز بعد از امروز را میدهد، به شرطی که شروط لازم انجام شده باشد.

فردا

برای مثال، وضعیت پروژه از شروع در روز جاری تغییر یافته است. سپس تاریخ شروع پروژه را با تاریخ روز بعدی بروزرسانی کنید. عبارت بدین شکل خواهد بود:

get_date(‘tomorrow’)

14- yesterday

این تابع به شما اجازه بروزرسانی وظایف تاریخ گذشته را میدهد برای مثال وظایف دیروز به شرطی که شروط لازم انجام شده باشد.

دریافت تاریخ

برای مثال، تصور کنید قرارداد خدماتی  یک ساله با مشتری خود دارید که در وضعیت “در حال انتظار” است. پس از چند روز خدماتی به مشتری برای درخواست او ارائه می کنید. بنابراین وضعیت به “در حال انجام “تغییر میکند. برای بروزرسانی تاریخ شروع با تاریخ دیروز، از عبارت زیر استفاده کنید.

get_date(‘yesterday’)

15- power(base,exponent)

این تابع برای محاسبه توان هر رقم مانند محاسبه مربع و مکعب در فیلدهای عدد صحیح استفاده می شود.

پاور

برای مثال، 2^3=8 میتواند با استفاده از عبارت power(2,3) انجام شود.

16- if else statement

برای جلوگیری از ایجاد گردش کار های متعدد در بروزرسانی یک رکورد واحد، از عبارت if else استفاده میکنیم.

if else

برای مثال، فیلد احتمالات با تغییرات مرحله فروش بروزرسانی میشود.

 if sales_stage == 'Closed Lost' then 0 else if sales_stage == 'Prospecting' then 10 else if sales_stage == 'Perception Analysis' then 50 else if sales_stage == 'Proposal or Price Quote' then 60 else if sales_stage == 'Agreement' then 80 else 100 end

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر