وارد کردن اطلاعات ادغامی تکراری

گاهی اوقات پیدا کردن و از بین بردن اطلاعات تکراری در دستور کار شما نیست. گزینه در نظر نگرفتن و بازنویسی به سادگی پاسخگوی نیاز های شما نمی باشد زیرا نحوه ی کار آن ها بر اساس اطلاعات ثبت شده به عنوان یک کل می باشد. اگرچه اطلاعات شما در هر دو طرف (فایل csv و ویتایگر) تکرار شده است اما آیا اطلاعات مهم هم در آن ها تکرار شده اند؟ این دقیقاً همان زمانی است که ادغام به کار شما می آید. ویژگی ادغام اطلاعات تکراری را پیدا کرده و اطلاعات را در فایل csv و مدیریت ارتباط با مشتری ویتایگر یکی می سازد در نتیجه تنها یک سری اطلاعات ثبت شده کامل ایجاد می شود.

به این مثال توجه کنید:

dff

بررسی ها به برای که ببینیم اطلاعات ثبت شده دارای یک فیلداطلاعاتی می باشند، انجام شد. در صورتی که تمام اطلاعات فیلد یکی باشد، اطلاعات فایل csv در مدیریت ارتباطات با مشتری ویتایگر وارد نخواهد شد. علاوه بر این نکته جالب دیگر این است که اگر فیلد های مشابه در فایل csvو ویتایگر دارای اطلاعات متفاوت باشند، برد با فایل cvs خواهد بود. این بدین معنی است که اطلاعات درون فایل cvs در ویتایگر به روز رسانی خواهند شد. و همچنین در صورتی که ویتایگر یک فیلد بدون اطلاعات داشته باشد، اطلاعات فیلد فایل cvs در ویتایگر به روز رسانی خواهند شد.

در این جا می خوانید

مشاهده دموی رایگان ویتایگر